منابع

سازمان ها
انجمن ملی MPS بریتانیا

انجمن بیماری های موکوپلی ساکارید (انجمن MPS) تنها سازمان خیریه رسمی بریتانیائی است که خدمات حمایتی تخصصی به افراد و خانواده های درگیر با MPS و بیماری های ذخیره لیزوزومی مربوطه در بریتانیا ارائه می کند.